CONCELLO DE ARTEIXO

Representante legal: PILAR SOUTO IGLESIAS
C.I.F: P1500500B
Coordinador técnico: XOSÉ RAMÓN CASTRO AMADO