ASOCIACIÓN SINDROME DE DOWN DE COMPOSTELA

Representante legal: JUAN JESUS MARTINEZ LOPEZ
C.I.F: G15587355
Coordinador técnico: JAIME LUIS LOPEZ MARTINEZ

CONTACTO

Dirección:
Rúa/ Alejandro Novo González nº1
15706 - SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA
Teléfono: 981-563434 Móvil:
Fax: 981-534545
Email: downcompostela@downcompostela.org
Nº de voluntarios: 11

INFORMACIÓN

Quiénes somos:

A Asociación Síndrome de Down de Compostela naceu en xaneiro de 1997, promovida por un grupo de familias para mellorar a calidade de vida das persoas con Síndrome de Down de Santiago de Compostela e a súa área xeográfica de influencia. A Asociación oferta unha atención específica ás personas con Síndrome de Down para facilitar a súa integración familiar, social, educativa e laboral no entorno no que viven. A Asociación Síndrome de Down de Compostela é membro fundador e activo da Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down (Down Galicia). Ademais, comparte con Down España (Federación Española para el Síndrome de Down, na que está integrada e participa activamente) a defensa dos dereitos que teñen as persoas con Síndrome de Down para ser membros activos da sociedade na que viven. A Asociación Síndrome de Down de Compostela promoveu a constitución da Fundación Down Compostela para implicar na mellora da calidade de vida a outras institucións públicas e privadas, co convencemento de que ca colaboración de todos, as persoas con Síndrome de Down pueden formar parte activa da sociedade na que viven.

A quién va dirigido:

O sentido principal da existencia de Down Compostela ven dado pola necesidade de establecer as medidas necesarias para garantir a igualdade de oportunidades das persoas con Síndrome de Down, a través da provisión de servizos e actividades das que están desprovistas no seu entorno. E garantir ás personas con Síndrome de Down as maiores cotas de independencia e participación social na mesma medida que o resto de cidadáns.

Quién puede colaborar:

A Asociación Down Compostela, como entidade de acción voluntaria, entende que para a consecución dos seus obxectivos é necesaria a colaboración de persoal voluntario, entendendo como tal: Toda persoa física que de modo altruista, libre e responsable, con una serie de dereitos e deberes, realiza actividades a favor dos demáis ou de interese colectivo, no seo da nosa entidade (Down Compostela), como entidad de acción voluntaria personal e democrática sen ánimo de lucro, e sen recibir ningún tipo de contraprestación económica. A condición de persona voluntaria será compatible ca de socio da nosa entidade.?(Os dereitos e os deberes dos que se fai mención serán os establecidos nos artígos 14 y 15 del capítulo III de la ley 3/2000, do 22 de decembro, do voluntariado de Galicia). Es requisito imprescindible que compartan la filosofía de la Entidad por el avance de la calidad de vida de las personas con el Síndrome de Down y de sus familias, así como la lucha por la Normalización de sus vidas en los ámbitos social, educativo, familiar y laboral.

Población destinataria según segmento de edad
Xuvenil
Adulta
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. y autonomía personal
Vol. e infancia
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado