CONCELLO DE RÁBADE

Representante legal: MONTES FRANCISCO XOSÉ FERNÁNDEZ
C.I.F: P2705600A
Coordinador técnico: SILVIA VÁZQUEZ OREJAS