MANCOMUNIDADE DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE VERÍN

Representante legal: JUAN MANUEL JIMÉNEZ MORÁN
C.I.F: P3200025I
Coordinador técnico: JUAN MANUEL JIMÉNEZ MORÁN