CONCELLO DE RIVEIRA

Representante legal: MANUEL RUIZ RIVAS
C.I.F: P1507400H
Coordinador técnico: Mª JOSE CARREIRA GARCIA