CONCELLO DE GUITIRIZ

Representante legal: MARÍA SOL MORANDEIRA MORANDEIRA
C.I.F: P2702200C
Coordinador técnico: Sandra Freire Del Valle