ASOCIACIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DE COMPOSTELA E COMARCA, AMICO

Representante legal: ANA Mª BALBOA PORTO
C.I.F: G15385115
Coordinador técnico: María Jesús Pérez Piñeiro

CONTACTO

Dirección:
RUA MODESTO BROCOS, 7 -BLOQUE 3-BAIXO
15704 - SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA
Teléfono: 981-574698 - 678739030 Móvil: 981-574698
Fax:
Email: info@amico.es
Nº de voluntarios: 11

INFORMACIÓN

Quiénes somos:

AMICO é unha asociación que ten como misión principal a de promover a defensa dos dereitos das persoas con discapacidade de Compostela e Comarca. Somos unha entidade sen ánimo de lucro, independente e libre, aconfesional e apartidista. Constituíse no ano 1992 polo interese xeral dun grupo de persoas coñecedoras das necesidades e demandas das persoas con discapacidade veciñas para darlle resposta ás mesmas. No ano 2010 iniciamos un proceso de renovación coa intención de incrementar a colaboración cidadá na misión, o nivel de participación pública e a realización de actividades dirixidas a alcanzar o maior grao de autonomía e independencia das persoas con discapacidade da contorna. AMICO somos todas as persoas que un día apostamos por unirnos á entidade para alcanzar obxectivos compartidos.

A quién va dirigido:

PERSOAS SOCIAS: - ORDINARIOS E DE PLENO DEREITO:Persoas con discapacidade maiores de idade e con capacidade de obrar que non estea suxeita a ningunha condición legal para o exercicio do dereito. Persoas con discapacidade menores de idade non emancipadas de mais de 14 anos, previo consentimento de pais e/ou titores, documentalmente acreditado. Pais, titores ou representantes legais en representación de menores de idades ou incapaces. Persoas que coa súa traxectoria acrediten unha incidencia importante na consecución do benestar das persoas con discapacidade, avaladas por 10 socios/as de AMICO non podendo alcanzar un 20% da totalidade de asociados de dereito.

Quién puede colaborar:

As Persoas colaboradoras son aquelas persoas físicas ou xurídicas que desexen colaborar de modo desinteresado con AMICO mediante achegas económicas ou a través da súa participación.

Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. y autonomía personal
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado
Admin. pública y voluntariado
Educación y voluntariado
Responsabilidad social corporativa