CONCELLO DE MALPICA

Representante legal: JOSE RAMON VARELA REY
C.I.F: P1504400A
Coordinador técnico: ROGELIO PEREIRA GARCÍA