CONCELLO DE MONDOÑEDO

Representante legal: María Elena Candia López
C.I.F: P2703000F
Coordinador técnico: MONTSERRAT LÓPEZ GONZÁLEZ