CONCELLO DE NEGREIRA

Representante legal: JORGE JESÚS TUÑAS CAAMAÑO
C.I.F: P1505700C
Coordinador técnico: LAURA MARÍA PLATA CASAIS