CONCELLO DE NEGREIRA

Representante legal: JORGE JESÚS TUÑAS CAAMAÑO
C.I.F: P1505700C
Coordinador técnico: LAURA MARÍA PLATA CASAIS

CONTACTO

Enderezo:
RÚA DO CARME, 3
15830 - NEGREIRA - A CORUÑA
Teléfono: 981 885250 Móbil: 664074674
Fax:
Email: negrevol@hotmail.com
Nº de voluntarios: 0

INFORMACIÓN

Quen somos: Dende o servizo de Servicio de Voluntariado do Concello de Negreira preténdese canalizar, ordenar e fomentar as inquietudes de colaboración con aqueles que o precisan, proporcionándolles ás persoas interesadas o asesoramento, formación e organización preciso, facilitando que este tipo de actividades non lle supoñan o voluntario un gasto persoal. Tódolos voluntarios están asegurados, a través dunha póliza compatible con calquera outro seguro.
A quen vai dirixida: En xeral, o obxectivo do Servicio de Voluntariado do Concello de Negreira é prestar atencións e servizos programados que posibiliten a mellora da calidade de vida, especialmente das persoas que estean en risco de exclusión social. ● Prestar servizos apoiando e axudando á comunidade. ● Promover o cambio social e redución das desigualdades. ● Estimular os valores sociais. ● Prever, actuando sobre as situacións que produzan exclusión social.
Quen pode colaborar: Nas actividades de voluntariado poden participar tódalas persoas que o desexen. O menores de idade precisan da autorización dos seus pais. Non é necesario estar empadroado no concello de Negreira. Formalmente precísase da seguinte documentación: ● Dúas fotografías de carne. ● Cubrir os seus datos no seguinte formulario. ● Fotocopia do D.N.I. ou documento identificador. ● Os menores de idade precisan da autorización dos seus pais.
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado