CONCELLO DE O CARBALLIÑO

Representante legal: ARGIMIRO MARNOTES FERNANDEZ
C.I.F: P3202000J
Coordinador técnico: