CONCELLO DE PADRÓN

Representante legal: ANXO REI ARCA
C.I.F: P1506600D
Coordinador técnico: Mª del Pilar Lorenzo Campos