FEDERACION GALEGA POLA CULTURA MARITIMA E FLUVIAL, CULTURMAR

Representante legal: JOSÉ LUIS SACAU FONTENLA
C.I.F: G36231561
Coordinador técnico: