ALOUMIÑOS, ASOCIACIÓN DE PERSOAS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DA COSTA DA MORTE

Representante legal: Claudia Fabiana Bajo Susany
C.I.F: G70413901
Coordinador técnico: Mª Lourdes Rey Fau

CONTACTO

Dirección:
Rúa Valle Inclán, 3º
15100 - Carballo - A CORUÑA
Teléfono: 699323080 Móvil: 600087668
Fax:
Email: asociacionalouminhos@gmail.com
Nº de voluntarios: 100

INFORMACIÓN

Quiénes somos:

A promoción da autonomía e a independencia segue a ser
un dos retos máis importantes para as persoas con
discapacidade. Resulta fundamental capacitar a estas
persoas para que poidan levar unha vida máis autónoma e
debe ser planeado para ao longo de toda a vida.
Segundo todos os indicadores sociolóxicos, na Costa da Morte, na
comarca de Bergantiños e, en concreto, en Carballo, os índices de
familias con necesidades que dende a Asociación Aloumiños se
planean, están un pouco por enriba dos parámetros do res to de
Galicia.
PROGRAMA 2021
Página 1
Tendo en conta o número de nenos e nenas das zonas
Tendo en conta o número de nenos e nenas das zonas anteriormente mencionadas que precisan de apoios específicos anteriormente mencionadas que precisan de apoios específicos nos centros de ensinanza, os atendidos nos servizos pediátricos nos centros de ensinanza, os atendidos nos servizos pediátricos hospitalarios da cidade de A Coruña e Santiago, así como os hospitalarios da cidade de A Coruña e Santiago, así como os datdatos cos que contan os servizos sociais dos diferentes concellos e os cos que contan os servizos sociais dos diferentes concellos e a lei da dependencia, queda claramente de manifesto que todas a lei da dependencia, queda claramente de manifesto que todas as accións propostas neste documento son as máis necesarias as accións propostas neste documento son as máis necesarias para cubrir os baleiros demandados pola cidadanía e, en para cubrir os baleiros demandados pola cidadanía e, en concreto, polconcreto, polos socios e socias que compoñen Aloumiñosos socios e socias que compoñen Aloumiños..

A quién va dirigido:
 1. MELLORAR A CALIDADE DE VIDA DOS ASOCIADOS E/OU FAMILIARES:
   
 • Atención integral de continuidade e calidade en diferentes aspectos da vida
  diaria, centrándose nas zonas mencionadas máis arriba, xa que os
  desprazamentos constitúen unha das principais limitacións das familias de
  persoas con discapacidade.
 • Conciliación da vida persoal e familiar.

 

 1. INTERVENCIÓN

 

 • Por parte dun equipo base de orientación, psicoloxía, fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, e outros tratamentos específicos, puntuais e/ou limitados no tempo. Planeamos principalmente dúas vías:
 • Clínica rehabilitadora
 • Acción social
 • Promoción do voluntariado en todas aquelas accions desenvolvidas
 • Xestión e programación personalizada así como seguimento lonxitudinal (continuidade) e transversal (social, familia, persoa, fogar, centro educativo).

Cada un dos nosos fillos debería ter un expediente único e centralizado, controlado por especialistas que o poidan defender diante de organismos de sanidade, traballo, educación, economía, etc.

 

 1. FORMACIÓN E INFORMACIÓN

 

 • Formación: Con actuacións para diversidades funcionais.

Para profesionais.

Para a poboación en xeneral.

Para pais e nais.

 • Información:

Punto de atención, orientación e encontro.

Web e comunicacións aos socios.

 

 1. SENSIBILIZACIÓN DA POBOACIÓN

 

 • Achegar á cidadanía ao mundo da discapacidade, resolvendo dúbidas, falsos mitos, crenzas ou calquera inquedanza sobre a mesma, de forma que se favoreza a integración igualitaria de todas as persoas na comunidade.

 

Quién puede colaborar:

Persoas cuxo interese sexa colaborar coas persoas con discapacidade, en especial nenas e nenos con necesidades específicas e as súas familias.

Entidades ou organismos que teñan entre os seus obxectivos a investigación científica, a cooperación coa inclusión, a educación familiar e a socialización para a diversidade

Población destinataria según segmento de edad
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Población destinataria según sexo
Mujeres
Hombres
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. y autonomía personal
Vol. e infancia
Vol. y cooperación
Vol. cívico
Ámbitos del voluntariado
Entidades de iniciativa social y voluntariado
Admin. pública y voluntariado
Educación y voluntariado