DECRETO 38/2014, do 20 de marzo, polo que se regula o Consello Galego de Acción Voluntaria.
Esta disposición nace con obxecto de establecer as normas de organización e funcionamento do Consello Galego de Acción Voluntaria en consonancia coa regulación que deste órgano fai a Lei 10/2011, do 28 de novembro
CORRECCIÓN de erros. Orde do 14 de marzo de 2014 pola que se regula o Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia.
Corrección de erros nos anexos I, II e III.
ORDE do 14 de marzo de 2014 pola que se regula o Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia
Esta disposición ten por obxecto regular a organización e o procedemento de inscrición e baixa no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia en desenvolvemento da Lei 10/2011, do 28 de novembro, de acción voluntaria.
CORRECCIÓN de erros. Decreto 29/2014, do 6 de marzo
CORRECCIÓN de erros. Decreto 29/2014, do 6 de marzo, polo que se derroga o Decreto 405/2001, do 29 de novembro, polo que se regula o Rexistro de Entidades de Acción Voluntaria de Galicia
DECRETO 29/2014, do 6 de marzo
DECRETO 29/2014, do 6 de marzo, polo que se derroga o Decreto 405/2001, do 29 de novembro, polo que se regula o Rexistro de Entidades de Acción Voluntaria de Galicia.
URL
Lei de acción voluntaria de Galicia 2011
Lei 10/2011 do 28 de novembro de acción voluntaria de Galicia. Diario oficial de Galicia, nº 242, do 21 de decembro de 2011.
Lei 9/2007 de subvencións de Galicia
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Lei de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento
Lei 23/1998, de 7 de xullo, de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento.
Real Decreto 193/2015
Real Decreto 193/2015, do 23 de marzo, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro de Organizacións non Gubernamentais de Desenvolvemento adscrito á Axencia Española de Cooperación Internacional.
URL
IV PLAN DIRECTOR DA COOPERACIÓN ESPAÑOLA
IV PLAN DIRECTOR DA COOPERACIÓN ESPAÑOLA
URL