Stay informed - subscribe to our newsletter.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia - Consellería de Política Social
Finalidades do tratamento Tramitar a súa solicitude de alta como subscritor/a do boletín de novas.
Lexitimación para o tratamento Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar, no seu caso, o consentimento, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos
Contacto coa persoa delegada de protección de datos e máis información https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos