Lei de Réxime Xurídico do Sector Público
Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réximen xurídico do sector público.
URL
Lei do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas
Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
URL
REAL DECRETO 519/2006
REAL DECRETO 519/2006, do 28 de abril, polo que se establece o Estatuto dos cooperantes. («BOE» 114, do 13-5-2006.)
URL
Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.
Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.
URL
Informe Estratexia Acción Voluntaria 2016-2018 Anualidade 2017
INFORME ESTRATEXIA ACCIÓN VOLUNTARIA 2016-2018 - Anualidade 2017
INFORME ESTRATEXIA ACCIÓN VOLUNTARIA 2016-2018 - Anualidade 2017
Guía voluntariado en violencia de xénero
Guía para o voluntariado en violencia de xénero
Descarga aquí a guía para o voluntariado en violencia de xénero