CONCELLO DE CAMBADOS

Representante legal: JOSÉ MANUEL CORES TOURÍS
C.I.F: P3600600E
Coordinador técnico: Mª CRISTINA SÁNCHEZ LOSADA