CONCELLO DE BUEU

Representante legal: FELIX JUNCAL NOVAS
C.I.F: P3600400J
Coordinador técnico: PABLO HERBELLO NOVAS