FUNDACION EINSA

Representante legal: MARIA MARTINEZ FONTANA
C.I.F: G83628412
Coordinador técnico: ELENA SEARA

CONTACTO

Enderezo:
AVDA. RICARDO SÁNCHEZ, 27 - BAIXO DRTA.
15600 - PONTEDEUME - A CORUÑA
Teléfono: 981-434002 Móbil: 91-6573940
Fax: 981-434024
Email: elena.seara@fundacion.einsa.com
Nº de voluntarios: 14

INFORMACIÓN

Quen somos: A Fundación Einsa é unha entidade sen ánimo de lucro, prestadora de servizos sociais.Apostamos por contribuir á protección do entorno onde o Grupo Einsa desenrrola a súa actividade empresarial-As pontes e Pontedeume-. Ten por obxecto a atención nos seus fogares a familias con necesidade de axuda, consecuencia da permanencia no fogar dun maior dependente.E para isto se crea no ano 2003 un Servizo de Asistencia Domiciliaria. No ano 2005 créase a Rede de Voluntariado "Eu tamén axudo",concebida para paliar a soedade dos nosos maiores.
A quen vai dirixida: O Servizo de Asistencia Domiciliaria prestado pola Fundación Einsa, vai dirixido oa maiores dos termos municipais de As Pontes e Pontedeume. É un servizo de asistencia integral para a persoa maior no seu domicilio, encamiñado o fomento da independencia e autonomía; evitando o desarraigo.É un programa individualizado de carácter preventivo e rehabilitador.
Quen pode colaborar: Nosa rede de Voluntariado "Eu tamén axudo" é unha entidade xoven e modesta.O que define os nosos voluntarios son as grandes ganas de axudar,ese espíritu solidario que conforma unha rede preocupada polos maiores, pola súa soedade, polas súas carencias psicoafectivas,su aillamento social... Pode colaborar con nós aquelas persoas con sensibilidade cara a terceira idade,que busque proporcionar un benestar psicolóxico ó maior.
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado