CONCELLO DE MEIRA

Representante legal: RAMIRO PEREZ FREIJO
C.I.F: P2702900H
Coordinador técnico: CELIA FERNANDEZ