CONCELLO DE A BOLA

Representante legal: Mª TERESA BARGE BELLO
C.I.F: P3201500J
Coordinador técnico: