ASOCIACIÓN MARKETING SOCIAL ADEMAS

Representante legal: CARLOS MAÑAS GÓMEZ
C.I.F: G36869642
Coordinador técnico: CARLOS MAÑAS GÓMEZ

CONTACTO

Enderezo:
APARTADO DE CORREOS 764
36200 - VIGO - PONTEVEDRA
Teléfono: Móbil: 639-649920
Fax:
Email: marketingsocial@mundo-r.com
Nº de voluntarios: 50

INFORMACIÓN

Quen somos:

A presente entidade é unha institución de acción voluntaria, sen ánimo de lucro, e a sua condición social e FEDERACIÓN SOLIDARIOS ANÓNIMOS as suas organizacións non lucrativas federadas, son entre outras, MARKETING SOCIAL, DONANTES E RECEPTORES DE ORGANOS DE VIGO, TRASTORNO BIPOLAR ORGANIZACIÓN, FORO SOCIAL E CAPITAL HUMAN.As citadas asociacións actuan de xeito libre e axeno a postulados que poidan marcar outras entidades que teñan os mismos destinatarios e estean controladas o vixiladas por estamentos superiores. SOLIDARIOS ANÓNIMOS e independente, o grueso das entidades que dan vida a federación son heteroxeneas. E a mellor formula de inclusión.Non acepta a caridade nin a fomenta. Leva a cabo actividades e programas de acción voluntaria dirixidos a capacitar o equipo human que integra as institucións propias do terceiro sector (ONG y ONL), a través de accions de presión vía de foros de denuncia, servicio xuridico gratuito, mediación en violencia do xenero, iniciativas mediaticas,peritaxes e valoracións sanitarias... e un longo etcetera de mecanismos aptos para acentuar a dignidade e os dereitos humans de colectivos marxinais especialmente castigados. Dende a súa inauguración, (finales dos 90) foron distintos os perfís de colaboradores que se deron cita nas actividades sociais efectuadas; dende líderes de opinión, asistentes socias, intérpretes para discapacitados ata mestres, xuristas, nutren o elenco principal dos denominados voluntarios. O seu apoio resulta interesante para captar interese mediático e social, dado que participan vivamente en debates humanitarios ou campañas de sensibilización. SOLIDARIOS ANONIMOS ha bautizado o seu modelo de lobby participando en accions internacionais, y personandose como ACUSACIÓN POPULAR en diferentes contenciosos que vulneraban a calidade de vida da víctima.

A quen vai dirixida:

1.- Colectivos de exclusión: asoramento en politicas de integración social da man de expertos en traballo social e profesionais do dereito a obxeto de servir de foro de denuncia de calquera usurpación dos seus dereitos. 2.- Inmigración: aseramento xurídico e apoio burocrático na procura de solucionar as súas necesidades de exilio e integración. 3.- Grupos marxinais: drogadictos, ex convictos, alcohólicos, enfermos psíquicos, etc. Préstase un auxilio didáctico que sensibilice a cidadanía e son eles os protagonistas, por medio da participación activa en actos, foros de debate e mesas redondas celebradas en distintos marcos públicos e privados. 4.- Organizacións sen ánimo de lucro (asociacións en xeral): colectivos de calquera natureza bautizados por medios de asociacións sen ánimo de lucro e con apenas recursos económicos, onde se presta un servizo de asesoramento na comunicación corporativa apta para multiplicar o seu mensaxe social á hora de buscar adeptos ou crear campañas de comunicación ante a audiencia civil.

Quen pode colaborar:

Todas as persoas maiores de idade que estean interesadas en asesorar gratuitamente aos citados colectivos ou ben aqueles profesionais do mundo da comunicación, tales coma xornalistas, publicistas, diseñadores, traballadores sociais, persoal sanitario, que entendan a importancia corporativa das entidades que lle dan vida ao terceiro sector e que estean dispostos a participar en campañas de sensibilización en calidade de relatores ou ben levando a cabo tarefas de comunicación. Tamén nos interesa a colaboración de terapeutas cuio rol sexa da man de psicólogos, psiquiatras co obxecto de abordar temas de sensibilización e concienciación sobre a minusvalía psíquica: trastorno bipolar, discacidade ezquizoide e un longo etcétera de trastornos da personalidade.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Educación e voluntariado
Responsabilidade social corporativa