CONCELLO DE A PONTENOVA

Representante legal: DARIO CAMPOS CONDE
C.I.F: P2704800H
Coordinador técnico: