CONCELLO DE BRIÓN

Representante legal: JOSE LUIS GARCIA GARCIA
C.I.F: P1501300F
Coordinador técnico: DORA VIEIRO NOGUEIRA