CONCELLO DE SANTIAGO / OFICINA MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO

Representante legal: MARTIÑO NOGUEIRA SÁNCHEZ
C.I.F: P1507900G
Coordinador técnico: ELVIRA CERDEIRIÑA VAZQUEZ