CONCELLO DE LOUSAME

Representante legal: JOSÉ SANTIAGO FREIRE ABEIJÓN
C.I.F: P1504300C
Coordinador técnico: JOSE MANUEL OUTEIRAL CASTRO