CONCELLO DE OROSO

Representante legal: MANUEL MIRAS FRANQUEIRA
C.I.F: P1506100E
Coordinador técnico: ANTONIO LEIRA PIÑEIRO