CONCELLO DE OURENSE

Representante legal: Mª SOFÍA GODOY GÓMEZ-FRANQUEIRA
C.I.F: P3205500F
Coordinador técnico: MIGUEL VEIRAS ALVAREZ

CONTACTO

Enderezo:
PRAZA SAN MARTIÑO nº2, baixo
32005 - OURENSE - OURENSE
Teléfono: 988388172 Móbil:
Fax:
Email: voluntariado@ourense.es
Nº de voluntarios: 440

INFORMACIÓN

Quen somos:
A OMV, Oficina Municipal de Voluntariado, e está integrada na Concellería de Voluntariado do Concello de Ourense. A OMV é un espazo no que poder falar de voluntariado, de solidariedade, medioambiente, cooperación, integración, multiculturalidade, comercio xusto, movementos sociais.. Falamos de transformación, de valores globais contra as desigualdades, de xustiza social. Pero o máis importante, na Oficina Municipal de Voluntariado non só tes un espazo de diálogo, se non tamén de ACCIÓN. O voluntariado faise e, cando se fai, convírtese nunha acción transformadora de incalculable poder. A través do voluntariado activo podemos cambiar as cousas.. Cun pensamento global e unha acción local podemos transformar realidades próximas e cotiás, pero tamén mudar situacións moito máis lonxanas que recoñecemos inxustas. O voluntariado ten o poder de incidir directamente na vida diaria de moitas persoas beneficiarias das nosas accións preto ou lonxe e, deste xeito, adquire o poder de globalizar a xustiza. Agora, que cada vez somos máis as persoas convencidas de que xá non é que outro mundo sexa posible senon que ademáis é urxente, tés a oportunidade de formar parte dun dos movementos máis transformadores da nosa sociedade: o voluntariado.
A quen vai dirixida: "Algunhas persoas ven as cousas como son e pregúntanse "por qué?".. eu soño as cousas como nunca foron e pregúntome "por qué non?" (Martin Luther King)
Quen pode colaborar: Calquera
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Admin. pública e voluntariado
Educación e voluntariado
Responsabilidade social corporativa