CONCELLO DE PALAS DE REI

Representante legal: FERNANDO ALFREDO PENSADO BARBEIRA
C.I.F: P2704000E
Coordinador técnico: