CONCELLO DE QUINTELA DE LEIRADO

Representante legal: JOSÉ ANTONIO PÉREZ CORTÉS
C.I.F: P3206700A
Coordinador técnico: