CONCELLO DE RIANXO

Representante legal: PEDRO PIÑEIRO HERMIDA
C.I.F: P1507300J
Coordinador técnico: RAMÓN VILLANUSTRE ORDÓÑEZ