CONCELLO DE SANDIÁS

Representante legal: Mª CONCEPCION MÉNDEZ GÁNDARA
C.I.F: P3207800H
Coordinador técnico: Mª CONCEPCIÓN MENDEZ GANDARA