FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE MINUSVÁLIDOS DA PROVINCIA DA CORUÑA (COGAMI-CORUÑA)

Representante legal: RAMÓN SESTAYO LESTÓN
C.I.F: G15077845
Coordinador técnico: CARMEN I. LEBORÁN GULDRÍS