FUNDACIÓN JÓVENES Y DESARROLLO

Representante legal: Manuel de Castro Barco
C.I.F: G82641408
Coordinador técnico: Cristina Otero Iglesias

CONTACTO

Enderezo:
Calzada de San Pedro,16
15703 - Santiago de Compostela - A CORUÑA
Teléfono: 981-582455 Móbil:
Fax: 981-552512
Email: jyd.galicia@jovenesydesarrollo.org
Nº de voluntarios: 39

INFORMACIÓN

Quen somos:

Somos unha ONGD que dende fai 20 anos traballa polo Desenvolvemento humano e sostible dos países menos favorecidos, a través da formación dos máis xóvenes para acadar asi a transformación da realidade que viven. A Formación Porfesional, a Educación Básica, a Alfabetización e a Promoción Integral dos nenos e nenas da rúa, son as áreas nas que fundamentalmente intervimos. Dende Galicia, abordamos dous importantes aspectos: a Educación para o Desenvolvemento e o Voluntariado. Dende estas áreas tratamos de acadar que os xóvenes galegos se impliquen de xeito responsable e activo na construción dunha nova sociedade civil comprometida e solidaria.

A quen vai dirixida:
Quen pode colaborar:

Poden colaborar todas as persoas que o desexen e lles interese realizar actividades dentro do ámbito educativo, formal e non formal.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Admin. pública e voluntariado
Educación e voluntariado
Responsabilidade social corporativa