CONCELLO OZA-CESURAS

Representante legal: Pablo González Cacheiro
C.I.F: P1500029B
Coordinador técnico: