FUNDACION AMIGOS DE GALICIA

Representante legal: Ramiro José Francisco Varela Cives
C.I.F: G15859911
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
Avda. de Lugo Nº115
15702 - SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA
Teléfono: 981 576 034 Móbil: 610475357
Fax:
Email: traballosocial@fundacionamigosdegalicia.org
Nº de voluntarios: 292

INFORMACIÓN

Quen somos:

A Fundación Amigos de Galicia é unha entidade sen fins lucrativos (Ley 49/2002) tal e como se mostra nos seus Estatutos, rexistrada coma Entidade Prestadora de Servizos Sociais nº E-2199. Tamén está rexistrada como organización Non Gubernamental para o Desenvolvemento E-19 no Rexistro Galego de Axentes de Cooperación, no Rexistro de Entidades de Interese Galego co nº 28 (1995/5), e acollida á Lei de Mecenado e no Rexistro de Entidades Culturais co nº 36. A Entidade conta coa Axencia de Colocación aprobada pola Xunta de Galicia, con número de Expediente 2012/017 e Número de Identificación 1200000013. Cabe destacar que as contas da Entidade están auditadas pola empresa Galicontrol, S.L. A Fundación Amigos de Galicia desenvolve as súas actividades no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia principalmente, realizando accións puntuais tanto en España coma no estranxeiro. As principais liñas de actuación son: - A loita contra a pobreza e a exclusión social. - A protección da infancia. - Impulso do emprego digno. - Proxecto integral para mulleres en situación de vulnerabilidade ou violencia de xénero. - Programas dirixidos ao colectivo migrante. - Programas para situacións de emerxencia en Galicia. - Campas de recollida de tapóns de plástico. - Programas de cooperación nacional e internacional. - Promoción da cultura e gastronomía a través do patrocinio de premios.

A quen vai dirixida:

Colectivos que atendemos: - Mulleres vítimas de violencia de xénero - Parados/as de longa duración - Familias monoparentais con dificultades económicas - Familias nunha situación económica grave - Familias con persoas dependentes a cargo - Menores galegos/as con dificultades no seu desenvolvemento - Emigrantes - Inmigrantes

Quen pode colaborar:

Poden colaborar con nós: - Voluntari@s para calquera dos programas. desenvoltos por Fundación Amigos de Galicia. - Centros escolares. - Empresas, fomentando a Responsabilidade Social Corporativa.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e infancia
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Admin. pública e voluntariado
Educación e voluntariado
Responsabilidade social corporativa