FUNDACIÓN EU SON

Representante legal: JOSÉ GONZÁLEZ BARCIA
C.I.F: G27222983
Coordinador técnico: ROCÍO CAYÓN PARDO

CONTACTO

Enderezo:
Rúa Eijo Garay, nº 20
27880 - BURELA - LUGO
Teléfono: 982581112 Móbil:
Fax: 982581112
Email: fundacion@fundacioneuson.es
Nº de voluntarios: 10

INFORMACIÓN

Quen somos:

A Fundación EU SON é unha entidade sen ánimo de lucro creada coa finalidade de proporcionar asistencia social a persoas con discapacidade intelectual en idade laboral cuxa discapacidade temporal ou permanente lles impida a súa integración nunha empresa ou nun Centro Especial de Emprego, prestando funcións tutelares, asistenciais, ocupacionais e en xeral calquera tipo de actividades formativas ou educacionais tendentes a mellorar a calidade de vida das persoas beneficiarias e familias. Para a consecución destes fins a Fundación pode realizar as seguintes actividades: ?Actividades ocupacionais ?Ocio e actividades lúdicas en xeral ?Actividades terapéuticas cando procedan ?De tutela do/as incapacitados/as nos casos en que lle sexa atribuída por resolución xudicial ou por disposición testamentaria. ?No seu caso, a garda e acollemento dos/as beneficiarios/as da Fundación.

A quen vai dirixida:

O seu ámbito de actuación é a atención a persoas adultas con discpacidade intelectual,principalmente no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia preferentemente con actuación en Burela e a comarca da Mariña de Lugo. Beneficianse dos seus servizos usuarios procedentes de distintos concellos da mariña de Lugo, concretamente, Alfoz, Ferreira, Mondoñedo, Lorenzana, Ribadeo, Xove, Cervo e Burela. Actualmente xestiona Un centro Ocupacional e un Centro de Día -O Centro Ocupacional, actualmente, atende a 27 persoas con discapacidade Intelectual con necesidade de apoio límite e/ou intermitente. -O Centro de día atende a 6 usuarios/as con necesidade de apoio extenso e/ou xeneralizado.

Quen pode colaborar:

PERSOAS CON GAÑAS DE COLABORAR E COMPROMETIDOS COA ENTIDADE E A CAUSA.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Adulta
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Educación e voluntariado