ASOCIACIÓN TESOUROS DE GALICIA

Representante legal: JAVIER RODRÍGUEZ-LOSADA BOEDO
C.I.F: G94065000
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
Rúa Payo Gómez, 16 - 4º Oficina externa
15004 - A CORUÑA - A CORUÑA
Teléfono: Móbil:
Fax:
Email: adm@tesourosdegalicia.com
Nº de voluntarios: 12

INFORMACIÓN

Quen somos:

Tesouros de Galicia pretende iniciar un movemento social cuxo obxectivo é a promoción do patrimonio galego e a súa identidade cultural. Tesouros de Galicia é membro de International National Trust Organisation (INTO), unha rede internacional de fundacións e organizacións cuxo obxectivo é promover a conservación e valorización do patrimonio cultural e natural de todas as nacións. Obxectivos: A Asociación formúlase aberta e busca a implicación de todos os actores: particulares, entidades culturais, administracións, empresas, turistas, mozos escolares e universitarios. Así, tal e como se establece no artigo 5 dos nosos estatutos: a) Promover, fomentar e soster iniciativas relacionadas coa recuperación do Patrimonio de Galicia, na súa vertente material ou inmaterial, dirixidas á posta en valor do Patrimonio como elemento dinamizador do turismo e economía de Galicia. b) Fomentar e soster iniciativas relacionadas coa defensa, recuperación e promoción do ámbito natural e dos valores ambientais. c) Promover iniciativas con entidades sensibilizadas coa herdanza patrimonial ou natural. De forma explícita, aquelas para a involucración e sensibilización do tecido empresarial na protección e promoción do patrimonio e ámbito natural, así como no crecemento sostible. Igualmente, fomentar o coñecemento e comercialización de produtos emblemáticos de Galicia, mediante a asistencia técnica e acompañamento na comercialización destes produtos a través do estudo e control, así como da organización de actividades de valorización e promoción destes. d) Promover o voluntariado e facilitar toda clase de estudos, ou programas de intercambio cultural en relación cos fins da Asociación, así como a promoción, creación, sostemento e auxilio de obras asistenciais, docentes, ou de calquera outra índole para os seus beneficiarios. e) O intercambio cultural internacional, xa sexa a través de actividades culturais, deportivas, educativas ou proxectos compartidos con entidades estranxeiras. f) A promoción de valores: humanitarios e solidarios, de respecto ao ámbito, cultura e patrimonio. De forma explícita, a loita pola igualdade dos persoas de conformidade co artigo 14 da Constitución Española. g) A colaboración na creación de entidades similares noutros territorios, así como o fomento de relacións con elas, a través da creación de redes estratéxicas con persoas, entidades e territorios con intereses converxentes. h) A articulación de programas de cooperación e desenvolvemento con países comunitarios e con países extra-comunitarios.

A quen vai dirixida:

Tesouros de Galicia é unha asociación non adscrita a intereses comerciais nin políticos pero que invita a participar a empresas e Administracións. Unha entidade aberta constituída por particulares, aberta aos que queiran participar de forma voluntaria para estruturar a identidade cultural galega ao servizo de proxectos sostibles.

Quen pode colaborar:

A Asociación formúlase aberta e busca a implicación de todos os actores: particulares, entidades culturais, administracións, empresas, turistas, mozos escolares e universitarios.

Poboación destinataria segundo segmento de idade
Xuvenil
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e cooperación
Vol. ambiental
Vol. cívico
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado
Admin. pública e voluntariado
Responsabilidade social corporativa