ONGD SENVALOS

Representante legal: José Francisco Hurtado Durán
C.I.F: G70610282
Coordinador técnico: Victoria Basteiro Diego

CONTACTO

Enderezo:
Rúa Enrique Mariñas Romero nº 36, 7º - 7ºB
15009 - A Coruña - A CORUÑA
Teléfono: 981905977 Móbil: 604082163
Fax:
Email: info@senvalos.org
Nº de voluntarios: 10

INFORMACIÓN

Quen somos:

Desde a ONGD SenValos axudamos a personas migrantes e refuxiadas para que consigan una inclusión social plena na nosa sociedade mediante a mediación intercultural, a atención psicosocial, a orientación xurídica e laboral, a formación e a xeración de proxectos de emprego baseados na economía social, contribuíndo así a construir unha sociedade máis diversa culturalmente e máis cohesionada socialmente.

Ademais da intervención social con migrantes, a ONG SenValos pretende desenvolver iniciativas de cooperación ao desenvolvemento naquelas comunidades onde sexa necesario. Para iso, SenValos é unha nova ferramenta de apoio ao sector público e ás súas políticas de inmigración.

SenValos entende que, despois de dúas grandes crises socioeconómicas, a de 2008 e a derivada de COVID 19, ademais das repercusións do cambio climático global, son necesarias experiencias innovadoras capaces de evitar a exclusión social dos grupos máis vulnerables, neste caso o dos migrantes.

SenValos preséntase como:

- Un axente social innovador: dar respostas rápidas ás novas demandas da poboación inmigrante, respostas que, en moitas ocasións, as institucións máis tradicionais, con maior rixidez e burocratización, non poden proporcionar adecuadamente. Con maior flexibilidade, dinamismo e axilidade na adopción e execución de decisións, SenValos sitúase en condicións óptimas para atender e resolver problemas específicos.

- Proveedor de servizos de ONG: SenValos pode satisfacer deficiencias ou ausencias de servizos públicos, ampliando a oferta social.

- Defensor, activador ou reformador dos intereses da poboación migrante. Capaz de combater actitudes sociais indesexables ou adoptar medidas de presión para lograr ou evitar a realización de certas accións.

- Promotor de valores sociais: estimulador da solidariedade e dando canle e forma a iniciativas altruístas (voluntariado, cooperación, ...).

- Mediador entre a esfera privada do individuo e o público: SenValos multiplica as canles de comunicación entre a persoa e a sociedade e estimula a participación.


SENVALOS E O VALOR DUN EQUIPO CON EXPERIENCIA

SenValos está fundado por un equipo de persoas con contrastada experiencia no mundo da educación, a mediación intercultural, os servizos sociais, a comunicación social, a xestión das ONGD e a promoción da igualdade e a intervención na violencia de xénero.

Este equipo reúnese para dar unha nova visión á intervención social coa comunidade migrante, aproveitando as boas prácticas doutras entidades e profundando noutras que deron poucos resultados.

A ONG tamén tenta cubrir zonas do territorio galego nas que a poboación obxectivo non ten apoio porque se concentran en zonas urbanas.


MISIÓN:

Promover o desenvolvemento integral de migrantes, refuxiados e solicitantes de asilo para que teñan acceso a un futuro digno nunha sociedade cada vez máis diversa e desde unha perspectiva de igualdade de oportunidades.


VISIÓN:

SenValos quere ser unha entidade social que complemente as medidas de inclusión actuais que existen en Galicia co grupo de migrantes, refuxiados e asilados que se atopa en calquera situación de vulnerabilidade social, proporcionando pragmatismo e eficacia. Ser unha entidade de referencia no desenvolvemento da mediación intercultural como ferramenta ao servizo da comunidade, que permita a plena inclusión social do grupo migrante como dereito fundamental do mesmo e que fomente a creación dunha rede de interculturalidade especializada mediadores con diversas nacionalidades de orixe.

Unha entidade social que tamén se preocupa por analizar e actuar sobre as causas da migración, desenvolver proxectos transformadores nos países de orixe da migración, xerar boas prácticas e ter un impacto social positivo.

Unha entidade social recoñecida nos sectores público, privado e do terceiro sector, que promove redes eficaces e descentralizadas en varios lugares, así como unha entidade conectada coa sociedade civil para ter unha forte base social de apoio.

Unha entidade social que xera sinerxías, flexible, innovadora, creativa, plural, aberta, transparente e cun forte compromiso social cara aos seus beneficiarios.

 
VALORES:

1- Compromiso: Traballamos para axudar, apoiar e acompañar a persoas en situación de vulnerabilidade.

2- Participación: entendemos os nosos proxectos como procesos participativos para mellorar a realidade; Intervimos xunto cos beneficiarios e os nosos socios e institucións locais nos procesos de cambio.

3- Interculturalidade: promovemos que as migracións faciliten unha sociedade cohesionada e diversa baseada no recoñecemento mutuo e na convivencia das diferentes culturas que a integran.

4- Innovación social: creamos mecanismos e ferramentas innovadores cun forte impacto social positivo que nos permiten responder ás necesidades da poboación migrante.

5- Igualdade: entendida como igualdade de oportunidades, igualdade entre homes e mulleres e como unha das principais ferramentas para acadar a xustiza social.

A quen vai dirixida:

Persoas nalgunha situación de migración como:

  • Persoas migrantes en calquera situación administrativa
  • Persoas solicitantes de protección internacional
  • Persoas refuxiadas ou asiladas
  • Mulleres migrantes en situación de vulnerabilidade, especialmente vítimas de violencia de xénero
  • Persoas emigrantes retornadas
Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Xuvenil
Adulta
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e cooperación
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado