CONCELLO DE ORTIGUEIRA

Representante legal: ANTONIO CAMPO FERNÁNDEZ
C.I.F: P1506200C
Coordinador técnico: MERCEDES REGUEIRA VALE