VOLUNTARIADO. "Formación en igualdade para a prevención e o afrontamento da violencia de xénero 2020- Betanzos"

Destinatarios/as:
Preferentemente persoal técnico e persoas voluntarias das entidades inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia
Nº de horas:
16
Nº de edicións:
1
Nº de prazas:
10
Modalidade:
Lugar de impartición:
Espazo Xove de Betanzos
Rúa Valdoncel, 7

Inscrición do

ao

Realización do curso do

ao

CONTIDOS


1. INTRODUCCIÓN. A FIGURA DA PERSOA VOLUNTARIA NO CONTEXTO DA VIOLENCIA DE XÉNERO
 a. Concepto de acción voluntaria. Entidades e persoas voluntarias.
 b. Fins do voluntariado.
 c. Dereitos das persoas voluntarias.
 d. Deberes das persoas voluntarias.

2. CONCEPTOS BÁSICOS EN IGUALDADE E XÉNERO
 a. Sexo vs. xénero. É o xénero unha construción social?
 b. O home hexemónico como elemento central de todas as sociedades.
 c. Como afecta na saúde física e psicolóxica das mulleres os roles de xénero?
 d. Porque é importante coñecer a historia das mulleres e o significado do feminismo? 
     Concepto da interseccionalidade.

3. ORIXES DA VIOLENCIA DE XÉNERO
 a. Introducción, conceptos e pinceladas lexislativas (convenio de Estambul).
 b. Sociedade, cultura e violencia machista  ( micromachismo, neomachismos e  institucións patriarcais).
 c. En verdade, “sen ti non son nada”? Falemos do amor romántico.
 d. Tipos de violencia e formas de violencia  específicas en mulleres. Figura do agresor.
 e. Porque unha muller mantense nunha relación violenta? Estratexias para facerse co control.  O ciclo da violencia.
 f. Mitos e erros na concepción da violencia machista.

4. RECURSOS EXISTENTES. PREVENCIÓN E AFRONTAMENTO DA VIOLENCIA DE XÉNERO. BOAS PRÁCTICAS
 a. EDUCATIVOS, a única ferramenta para previr a violencia machista
  i. Formas de violencia nos contextos educativos
  ii. Diversidade humana: discapacidade, orientación sexual, etc. Interseccionalidade.
  iii. Coeducación?
   - Pedagoxía feminista
   - Educación sexual nos diferentes contextos educativos
  iv. Ferramentas educativas para a igualdade
    a. Estratexias de equipo de traballo
    b. Linguaxe inclusiva
    c. Xogos e dinámicas non sexistas
 b. SOCIAIS
 c. BOAS PRÁCTICAS

Apúntate agora