Inscrición de entidades de acción voluntaria

A presente normativa entrou en vigor o 1 de abril de 2014.

Normas e requisitos de inscrición das entidades no Rexistro de Acción Voluntaria.

Inclúe anexo I para cubrir, acceso ao impreso de pago para cubrir e a un documento cos códigos e conceptos para cubrilo.

REQUISITOS PARA A INSCRICIÓN NO REXISTRO DE ACCIÓN VOLUNTARIA

A solicitude de inscrición no Rexistro presentarase ante a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, segundo o modelo normalizado que figura como anexo I da Orde do 14 de marzo pola que se regula o Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia, asinado pola persoa representante legal da entidade, xunto coa seguinte documentación:

a) Copia do acordo de creación da entidade e dos seus estatutos se se trata da primeira inscrición, ou a referencia ao rexistro da Administración autonómica no que foron presentados, coa expresión do número de inscrición e data.

b) Número de inscrición noutros rexistros nos que por razón da súa natureza estea inscrita a entidade de acción voluntaria.

c) Declaración responsable, conforme ao anexo I, da subscrición da póliza de seguro a que se refire o artigo 15 da Lei 10/2011, do 28 de novembro de acción voluntaria.

d) Declaración responsable da persoa representante legal da entidade, conforme ao anexo I, na que se acredite o cumprimento das demais obrigas das entidades coas persoas voluntarias.

e) Programa de actividades da entidade en materia de voluntariado.

f) Fotocopia compulsada do DNI da persoa representante legal da entidade en caso de que non autorice a verificación dos seus datos de identidade no sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

g) Xustificante de pagamento da correspondente taxa.

A documentación complementaria deberase presentar electrónicamente utilizando calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal. Neste caso, as copias dixitalizadas presentadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da persoa solicitante. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada segundo o disposto no artigo 28.5 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracions Públicas.

As solicitudes de inscrición, modificación e baixa, conforme ao anexo I, deberán presentarse por vía electrónica a través do formulario normalizado (procedemento BS505A) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es, de acordo co establecido no artigo 14.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracions Públicas. Para a presentación das solicitudes será necesario o Documento Nacional de Identidade electrónico ou calquera dos certificados electrónicos recoñecidos pola Xunta de Galicia.

Este anexo tamén poderá usarse para solicitar as cancelacións e modificacións rexistrais. A inscrición da entidade no Rexistro e a modificación da primeira inscrición rexistral (unicamente a modificación do nome da entidade, o CIF da mesma ou o nome da persoa representante legal, ou calquera modificación dos estatutos da entidade) están suxeitas ao pagamento da correspondente taxa (primeira inscrición 10,47€; modificación da inscrición 5,28€).

ACCESO A IMPRESO DE PAGO DE INSCRICIÓN E MODIFICACIÓN DA INSCRICIÓN

Neste apartado atoparás o acceso ao IMPRESO DE PAGO da Consellería de Facenda que debes cubrir e a un documento PDF (en DESCARGAS) onde se facilitan os códigos e os conceptos a cubrir en cada un dos apartados do impreso de pago.

Os pasos a seguir dende a ligazón, no caso de querer pagar a taxa, son os seguintes:

  • PASO 1: INICIAR TAXA
  • PASO 2: ACCESO LIBRE AO SERVIZO
  • PASO 3: INICIAR TAXA

Se unicamente queres imprimir o impreso de pago de taxas, debes seguir os seguintes pasos:

  • PASO 1: INICIAR TAXA
  • PASO 2: ACCESO LIBRE AO SERVIZO
  • PASO 3: DESCARGAR MODELO