Modelos de documentos

Procedemento a seguir polas entidades de voluntariado para dar de alta as persoas voluntarias nos seus programas ao abeiro da Lei 10/2011, do 28 de novembro, de acción voluntaria de Galicia. Inclúe modelos tipo de documentos.

Procedemento para a incorporación de persoas voluntarias

Procedemento a seguir, polas entidades de voluntariado, para a incorporación de persoas voluntarias aos seus programas.

Modelo de compromiso de colaboración entre a entidade de acción voluntaria e a persoa voluntaria

Asinarase un Compromiso (acordo) de Colaboración, entre o representante legal da entidade e a persoa voluntaria, ó abeiro do artigo 13 da Lei 10/2011, do 28 de novembro, do voluntariado de Galiza.

Segundo o establecido no apartado 3º do art. 6 da Lei de acción voluntaria de Galicia, a autorización expresa dos menores de idade, para participar en programas especificamente adaptados ás súas características, acompañará necesariamente ó acordo ou compromiso de incorporación.
 

Declaración responsable do representante legal da entidade de voluntariado respecto da alta na póliza de seguro de accidentes e responsabilidade civil

Alta na Póliza de seguro de accidentes e responsabilidade civil (art. 11.i, Lei 10/2011)

As entidades de acción voluntaria deberán subscribiren unha póliza de seguros que cubra as persoas voluntarias dos riscos de accidentes derivados do desenvolvemento da actividade voluntaria, así como os terceiros polos danos e perdas eventualmente causados polas persoas voluntarias no exercicio da devandita actividade.
 

Modelo de proxecto de voluntariado

Modelo de descrición dun proxecto

Modelo de certificado para as persoas voluntarias

Arquivos con modelos de inscricións, solicitudes e outros documentos informativos para trámites das asociacións

Arquivos con modelos de inscricións, solicitudes e outros documentos informativos para trámites das asociacións
 

/Modelos%20de%20documentos