ASOCIACIÓN ANTONIO NOCHE

Representante legal: ROSA CELIA OTERO RAÑA
C.I.F: G15210388
Coordinador técnico:

CONTACTO

Enderezo:
AVDA. DA CONCORDIA, 178, BAIXO
15009 - A CORUÑA - A CORUÑA
Teléfono: 981-134177 Móbil:
Fax: 981-134177
Email: asociacionantonionoche@hotmail.com
Nº de voluntarios: 20

INFORMACIÓN

Quen somos:
A quen vai dirixida:

Actualmente a asociación desenvolve a sua labor atendendo a núcleos de poboación que non teñen igualdade de oportunidades en canto ó acceso ós recursos da comunidade e que se atópan nunha situación marxinal que lles impide a sua integración social e/ou laboral. Calquera persoa que se atope nunha situación socialmente desfavorecida (persoas con problemática de drogodependencias, con problemas xudiciais, minorías étnicas, inmigrantes?) pode beneficiarse dos recursos dos que dispón esta Asociación.

Quen pode colaborar:
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Ámbitos do voluntariado
Entidades de iniciativa social e voluntariado