CONCELLO DE CANGAS - OFICINA MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO, CASA DA XUVENTUDE

Representante legal: MARÍA VICTORIA PORTAS MARIÑO
C.I.F: P3600800A
Coordinador técnico: Mar Núñez Villar