CONCELLO DE RIBADUMIA

Representante legal: DAVID JOSÉ CASTRO MOUGÁN
C.I.F: P3604600A
Coordinador técnico: SANTIAGO GARCÍA TELMO

CONTACTO

Enderezo:
AVDA. RIBADUMIA, 3
36636 - RIBADUMIA - PONTEVEDRA
Teléfono: 986 718 499 / 986 718 491 Móbil:
Fax: 986 716 393
Email: intervencion.familiar@ribadumia.org
Nº de voluntarios: 14

INFORMACIÓN

Quen somos: Servizo de voluntariado social do Concello de Ribadumia.
A quen vai dirixida: O Servizo de voluntariado social do Concello de Ribadumia vai dirixido á poboación en xeral e, en particular, ós usuarios dos servizos sociais municipais.
Quen pode colaborar: Pode colaborar como voluntari@ calquera persoa que teña desexo de participar coa súa comunidade e servir de axuda a persoas con necesidades.
Poboación destinataria segundo segmento de idade
Infantil
Xuvenil
Adulta
Maior
Poboación destinataria segundo sexo
Mulleres
Homes
Áreas de intervención
Vol. e Inclusión social
Vol. e autonomía persoal
Vol. e infancia
Ámbitos do voluntariado
Admin. pública e voluntariado