CONCELLO DE RIBADUMIA

Representante legal: DAVID JOSÉ CASTRO MOUGÁN
C.I.F: P3604600A
Coordinador técnico: SANTIAGO GARCÍA TELMO