ASOCIACIÓN GALEGA AMARANTE SETEM PARA O ECODESENVOLVEMENTO

Representante legal: ANA BELEN PINDADO RIVERO
C.I.F: G36352359
Coordinador técnico: Fernanda Couñago Otero